Všeobecné zmluvné podmienky

UBYTOVACÍ PORIADOK pre ubytovanie klientov zariadenia HORSKÝ HOTEL TATRAN

Článok I. Podmienky, spôsob ubytovania a ďalšie všeobecné ustanovenia

1. Klient je povinný pri príchode do ubytovacieho zariadenia predložiť zodpovednému zástupcovi hotela doklad o totožnosti . Klient obdrží kľúč od izby.

2. Klient v ubytovacom zariadení nemôže bez súhlasu správcu lokality premiestňovať interiérové zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej alebo inej inštalácie.

3. V ubytovacom zariadení na izbách nie je dovolené klientom používať žiadne elektrické spotrebiče,je zakázané klientovi konzumovať jedlá a nápoje na izbách , resp. ostatných priestorocha hotelovej terase, ktoré neboli zakúpené v ubytovacom zariadení HORSKÝ HOTEL TATRAN

4. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné deti do 10 rokov ponechať bez dozoru dospelých na izbách a ani v ostatných spoločenských priestoroch ubytovacieho zariadenia.

5. Klientom nie je dovolené brať do izieb športové náradia pre ktoré je vyhradené iné miesto.

6. Psov a iné zvieratá ubytovacie zariadenie nepovoľuje ubytovať.

7. Ubytovanie je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami.

8. Klient používa izbu v čase, ktorý bol dohodnutý s ubytovacím zariadením. V deň príchodu je klient oprávnený používať ubytovanie od dohodnutého času a v deň odchodu do 10,30 hod.

9. V čase od 22,00 hod. do 06,00 hod. je nočný kľud.

10. Pri ochorení alebo zranení klienta zabezpečí ubytovacie zariadenie poskytnutie lekárskej prvej pomoci, prípadne odvoz do nemocnice.

11. Klient má k dispozícii knihu prianí a sťažností u zodpovedného zástupcu.

12.Klientovi je k dispozícií recepcia a kaviareň v čase od 7.00 do 22.00

Článok II. Zodpovednosť ubytovacieho zariadenia a klienta

1. Za cennosti nezodpovedá ubytovacie zariadenie.

2. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá klient podľa platných predpisov. Klient ako zodpovedný zástupca taktiež zodpovedá aj za škody spôsobené neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný.

 

Článok III. Storno

1. Každá objednávka na ubytovanie je záväzná, každá zálohová platba resp. peňažná záloha je nevratná.

2. Bezplatné storno, bez poplatkov je možné do 48 hodín pred dňom nástupu na ubytovanie, (a to platí aj pre objednávky vytvorené v časovom horizonte kratšom ako 48 hodín pred nástupom na ubytovanie) a to iba písomnou formou resp. elektronickou poštou na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

3. V prípade nedostavenia sa na pobyt, resp stornovanie pobytu neskôr, ako 48 hodín pred nástupom na ubytovanie, je objenávateľ pobytu, resp. osoba ktorá sa má na pobyt dostaviť, povinný zaplatiť 100% ceny pobytu, max. však prvé tri noci z celkového objemu objednaných nocí.

 

Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Klient a ubytovacie zariadenie sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku.

2. V prípade, že klient poruší ustanovenia ubytovacieho poriadku, má zodpovedný vedúci právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacích služieb pred uplynutím dohodnutého času bez nároku na vrátenie peňazí.

V Kováčovej dňa 1.1.2017
František Slivka
konateľ spoločnosti

Facebook
×

Prihlásenie